دستورالعمل رنگ آمیزی H & E

دستورالعمل رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین H & E

رنگ آمیزی روتین مورد استفاده در اکثر آزمایشگاه های پاتولوژی، رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین H & E است؛ نام این روش رنگ آمیزی در واقع برگرفته از نام موادی است که برای انجام این روش رنگ آمیزی استفاده می شود. در رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین هسته سلول و سیتوپلاسم آن با دو رنگ متفاوت از یکدیگر متمایز شده و نمایش داده می شود. هسته سلول به رنگ بنفش و سيتوپلاسم آن به رنگ صورتي در می آید.

برنامه پیشنهادی رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین پویا ابزار آزما برای لام های پاتولوژی به شرح ذیل است:

مرحله 1: گزیلول خالص (2 دقیقه)

مرحله 2: گزیلول خالص (2 دقیقه)

مرحله 1: گزیلول خالص (2 دقیقه)

مرحله 4: اتانول (3 دقیقه)

مرحله 5: اتانول (3 دقیقه)

مرحله 6: اتانول (3 دقیقه)

مرحله 7: آب مقطر

مرحله 8: رنگ هماتوکسیلین (10 دقیقه)

مرحله 9: آب مقطر

مرحله 10: غوطه وری در اسید الکل 1% (2 مرتبه)

مرحله 11: غوطه وری در محلول کربنات لیتیوم 1% (2 مرتبه)

مرحله 12: رنگ ائورین (2 الی 5 دقیقه)

مرحله 13: آب مقطر

مرحله 14: غوطه وری در اتانول 70% (10 ثانیه)

مرحله 15: غوطه وری در اتانول 75% (10 ثانیه)

مرحله 16: غوطه وری در اتانول 96% (10 ثانیه)

مرحله 17: مخلوط الکل و گزیلول (2 الی 3 دقیقه)

مرحله 18: گزیلول خالص (2 دقیقه)

مرحله 19: گزیلول خالص (2 دقیقه)

مرحله 20: گزیلول خالص (2 دقیقه)


اطلاعات تماس


شماره تماس: 88327730-021

شماره موبایل: 09125373278

شماره فکس: 88494266-021

ایمیل: sales@Labset.ir

ادرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی (خیابان دکتر مصدق شمالی)، کوچه هشتم (بامیان)، پویا ابزار آزما